Loading...

Regulamin

Regulamin
Pkt. 1
Zasady korzystania z Ogólnopolskiej Giełdy Jachtów1. Właścicielem i administratorem serwisu jest firma Ogólnopolska Giełda Jachtów
2. Regulamin określa sposób korzystania z Ogólnopolskiej Giełdy Jachtów zwanej dalej w skrócie OGJ.
3. Każda osoba rejestrująca się do OGJ zobowiązana jest do zapoznania z niniejszym regulaminem oraz do jego zaakceptowania.
4. Osobami uprawnionymi do korzystania z OGJ są osoby dorosłe lub osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.
5. Użytkownik OGJ umieszczając i udostępniając swoje materiały (zdjęcia, rysunki czy filmy), informacje i dane osobowe wyraża zgodę na
    wykorzystanie tych materiałów i  informacji przez OGJ oraz pozostałych użytkowników Internetu.
6. Administrator OGJ zastrzega sobie możliwość zmian w serwisie, jego wyglądzie i charakterze a także treści bez wcześniejszego
    powiadomienia jego użytkowników.
7. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
8. Rejestracja w OGJ oznacza całkowitą akceptacje regulaminu.
9. Wiarygodność znajdujących się informacji w serwisie OGJ nie jest kontrolowana i administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
    treści znajdujące się w ofertach, ogłoszeniach i innych materiałach udostępnionych przez użytkowników serwisu.

Pkt. 2
Rejestracja
1. Rejestracja w OGJ jest bezpłatna.
2. Dodawanie nowych użytkowników serwisu odbywa się poprzez stronę internetową.
3. Wpisy do bazy danych są dokonywane za zgodą obu stron.
4. Wpisy do OGJ są ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników Internetu
5. W celu korzystania z wszystkich funkcji serwisu należy aktywować swoje konto poprzez link aktywacyjny, który zostanie wysłany na
    adres e-mail podany w czasie  rejestracji.
6. Wpisy niezgodne z treścią tematyczną portalu, o charakterze wulgarnym, zawierające treści erotyczne oraz ogólnie przyjęte za
    nieetyczne będą usuwane, a konto takiej osoby zostanie zablokowane.
7. Klient zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych wymaganych w formularzu rejestracji.
8. W przypadku podania danych nieprawidłowych lub niepełnych wymaganych w formularzu rejestracji (oznaczone gwiazdką) oferta nie
    zostanie zaakceptowana.

Pkt. 3
Dodawanie ofert
1.   OGJ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy powstałe z przyczyn technicznych       Niezależnych od OGJ wynikających z obsługi serwisu przez osoby trzecie (operatorzy Internetu).
2.   Oferty Premium które nie zostaną opłacone do 5 dni będą usuwane z bazy danych na serwerze wraz ze wszystkimi zdjęciami i
      filmami.
3.   Oferta, która zostanie zaakceptowana przez administratora ukaże się w OGJ w ciągu 48 godz. od momentu dodania.
4.   Oferty nie mogą zawierać reklamy innych portali ogłoszeniowych.
5.   Oferty o tej samej treści mogą być umieszczane tylko raz do momentu ich wygaśnięcia (długość trwania ogłoszenia podana w
      formularzu Cennik).
6.   Filmy są dodawane do ogłoszeń  według formularza Cennik (opcja dostępna niebawem)
7.   Każdy może bezpłatnie zamieścić dowolną ilość różnych ogłoszeń związanych z tematyką żeglarską.
8.   Oferta sprzedaży, kupna lub zamiany musi być dodawana oddzielnie.
      Ogłoszenia zbiorowe nie będą publikowane.
9.   Oferta musi być zgodne z tematyką działu.
10. Oferta powinna być napisana poprawnie w języku polskim.
11. Użytkownik po dodaniu oferty nie może już zmieniać jej treści. W przypadku pojawienia się błędu w ogłoszeniu, prosimy o kontakt z
      administratorem serwisu.
12. Oferty zamieszczone w OGJ są ważne bezterminowo.
13. Oferta może być jeszcze w chwili obecnej usunięta tylko przez administratora serwisu.   
14. Zdjęcia dodawane do ogłoszeń (maksymalnie 8 w zależności od działu, w którym będą umieszczone) muszą mieć wymiary nie
      większe niż 2 MB każde, preferowany rozmiar to 800x600 pikseli. Akceptowane będą zdjęcia w formacie pocztówkowym (poziome).
      Zdjęcia pionowe lub wykadrowane w kwadrat mogą zostać odrzucone przez administratora serwisu.
      Dodawane zdjęcia muszą być w formacie JPG, JPEG lub GIF.
15. Napisy na zdjęciach dodawanych do ogłoszeń mogą zawierać tylko imię i nazwisko autora zdjęcia  bądź podpis autora oraz nazwę
      wystawianego konia, ośrodka lub przedmiotu. Zdjęcia z jakimikolwiek innymi napisami w szczególności reklamą stron internetowych
      lub adresami firm nie będą dodawane do ogłoszeń.
16. Oferty Premium wyróżnione na stronie głównej w "Ogłoszenia Premiowane", są płatne.      
      Wyróżnienie ogłoszenia trwa 7, 14 lub 30 dni.
      Cena ogłoszeń Premium zależy od czasy trwania. 
      Dotyczy to ogłoszeń we wszystkich kategoriach. Z wyjjątkiem ogłoszeń drobnych.
      Zamieszczane ogłoszenie Premium można opłacić szybkim przelewem.
      Konto: Bank BPH SA o/Łódź, nr 22 1060 0076 0000 3260 0005 2097
     
Pkt. 4
Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis danych osobowych podanych podczas rejestracji w celach służących do
    prezentacji oferty oraz wywiązaniu się serwisu ze świadczonych usług.
2. Serwis OGJ ma prawo do wykorzystania zgromadzonych materiałów i danych do celów promocji produktów i usług.
3. Użytkownik podając dane osobowe, dane firmowe, oświadcza że są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z
    ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.     (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku). Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem przypadków
   określonych przepisami prawa polskiego.
4. Korzystanie z serwisu OGJ oraz podanie wszelkich danych jest dobrowolne.
5. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie OGJ wymaga zgody
    właściciela.

Pkt. 5
Opłaty
1. Rejestracja w OGJ jest bezpłatna.

Pkt. 6
Obostrzenia formalno-prawne
1. OGJ nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami giełdy, którzy korzystają z zasobów umieszczonych w naszym serwisie.
    Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na naszych stronach spoczywa na użytkownikach serwisu.
2. OGJ nie jest oferentem, a jedynie przedstawia informacje o ofertach i oferentach. 
    Treści ofert zawartych na stronie internetowej www.gielda-jachtow.pl mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być   
    traktowane jako oferta handlowa.
3. Informacje zawarte na stronach serwisu OGJ mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń
    niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy mogą być przekazywane
    odpowiednim organom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku wywiązania się sporu pomiędzy uczestnikami transakcji, w której pośredniczył serwis OGJ zastrzegamy sobie prawo do
    nie uczestniczenia w tym sporze.

Pkt. 7
Bezpieczeństwo
1. Zawartość stron internetowych chroniona jest prawem autorskim w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994
    roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści
    materiałów zawartych na stronach internetowych przysługują wyłącznie ich właścicielom.
2. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie materiałów zawartych w OGJ wymaga zgody właściciela.

Pkt. 8
Odpowiedzialność Ogólnopolskiej Giełdy Jachtów
1. OGJ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
    a. treść ogłoszeń, reklam oraz hiperłącza do zasobów ujętych w treści ogłoszenia,
    b. zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawda, podanie nieprawdziwych lub niepełnych informacji,
    c. za to w jaki sposób i do jakich celów ogólnodostępne treści zamieszczone w OGK zostaną wykorzystane,
    d. funkcjonowanie OGJ i wynikłe z tego faktu problemy,  w szczególności za działania oraz błędne ustawienia urządzeń
        komputerowych użytkowników, awarie łącza,
    e. braku ciągłości świadczenia usług spowodowanych zdarzeniami losowymi, m. in. takich jak:         (powodzie, huragany, inne kataklizmy),
2. OGJ informuje, iż wykorzystywane technologie publikacji oraz przesyłania danych nie zabezpieczają w pełni tajemnicy
    przechowywanych i przesyłanych informacji.

Pkt. 9
Zmiany w regulaminie
1. Administrator OGJ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
    Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie publikacji na stronie OGJ.

Pkt.10
Ważność umowy
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zostaje zawarta z chwilą złożenia wypełnionego formularza lub innego dokumentu,   na którego podstawie można w sposób jednoznaczny określić usługobiorcę i rodzaj usługi.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Klient może zakończyć współpracę z OGJ w dowolnym momencie po wysłaniu do administratora serwisu rezygnacji (pocztą elektroniczną) lub w tradycyjnej formie pisemnej.